Wat doen wij

De Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek gevraagd en ongevraagd adviseert over het beleid en uitvoering binnen het sociaal domein. Dit is alles waar u in het dagelijks leven mee te maken kunt krijgen.

Denk aan zaken op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning, wonen en omgeving, werk, inkomen en jeugdhulp. De Adviesraad wil  met haar adviezen de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners vergroten en bij ieder advies kijken wij door de ogen van inwoners van onze gemeente. Daarbij baseren wij ons op informatie van Oldebroekers, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals.

Zodoende is ons doel om bij te dragen aan de verbetering van kwaliteit en uitvoering van gemeentelijk beleid op het terrein van het sociaal domein. Ook de gemeenteraad betrekt onze adviezen bij haar besluitvorming.

De Adviesraad behartigt geen individuele belangen.

Pin It on Pinterest

Share This