Thema’s

De thema’s waar wij over adviseren, zijn onder andere:

Welzijn & Zorg (bekijk de adviezen):

  • Sociale samenhang: mantelzorg, vrijwilligerswerk, veiligheid, leefbaarheid, geweld in huis
  • Ondersteunen van Zelfredzaamheid en Participatie, van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen
  • Het bieden van opvang. D.w.z. maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg

Jeugd (bekijk de adviezen):

  • Jeugdwet

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp. Onder de Jeugdwet vallen:

 • jongeren met een verstandelijke beperking
 • geestelijke gezondheidszorg
 • de gesloten jeugdzorg
 • uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
 • de uitvoering van de jeugdreclassering

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is in de gemeente Oldebroek de toegang alle vormen van jeugdhulp. Het CJG werkt hard aan preventie. Deskundigen bieden hulp bij (dreigende) problemen met opvoeden en opgroeien. En ook bij de specialistische hulp die verleend wordt op basis van de Jeugdwet, zoals hierboven vermeld.Wat niet?
De gemeente draagt geen verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen. Deze jongeren vallen onder de Wet langdurige zorg. En behandeling van jongeren met een zintuiglijke beperking hoort ook niet bij de gemeente, maar is onderdeel van de Zorgverzekeringswet.

Arbeidsparticipatie (bekijk de adviezen)

  • De¬†Participatiewet
   De participatiewet regelt dat gemeenten werkzoekende inwoners helpen om werk te vinden. Lukt dat (nog) niet, dan kunnen mensen bijstand ontvangen wanneer zij weinig of geen inkomen hebben.Werkzoekenden dienen ingeschreven te zijn bij het UWV. Het UWV-Werkbedrijf is aangewezen om hulp te bieden, ook aan mensen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. De hulp bestaat uit: re-integratietrajecten, stages, (taal)cursussen en werkervaringsplekken. Ondernemers (ook starters) kunnen voor advies en begeleiding terecht bij¬†het Regionaal Bureau Zelfstandigen Zwolle (RBZ). Het RBZ voert de ‘zelfstandigen- regeling’ uit voor de gemeente Oldebroek.
  • Samenwerking Adviesraden
   De gemeente Oldebroek werkt voor de Participatiewet samen met de (centrum)gemeente Zwolle. Ook de Adviesraden werken samen in het adviseren van de gemeenten ten aanzien van nieuwe plannen en maatregelen. Vanaf 2016 zullen onze gezamenlijke adviezen op deze website worden vermeld.

Pin It on Pinterest

Share This