Adviezen

Overzicht adviezen 2021

12 mei:
Advies Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2021, Regionaal

In de aanbevelingsbrief vraag Adviesraad om aanpassing m.b.t. tekst over het z.g. abonnementstarief waarbij Adviesraad erop wijs dat inkomen van betrokkenen geen rol mag spelen. De wettelijke basis ontbreekt.
>> Lees volledig advies


9 augustus :
Advies Beleidsnota Wet Inburgering 2022.
Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering. Adviesraad adviseert positief over de goed leesbare beleidsnota. Daarnaast vraagt Adviesraad om verbreding van draagvlak voor inburgering van statushouders en aanstellen van een persoonlijke coach.
>> Lees volledig advies


29 september :
Advies Verordening bekostiging leerlingenvervoer, Regionaal
Adviesraden vinden verordening goed beredeneerd en uitvoerbaar. m.b.t. tekst vragen adviesraden om een verkorte versie in vorm van een folder te maken en daarbij goed leesbare teksten te gebruiken voor inwoners. Tenslotte adviseren zij om totstandkoming van een ouderplatform
leerlingenvervoer.
>> Lees volledig advies


5 oktober :
Advies Beleidsnota Schuldhulpverlening 2022-2025

Visie en doelstellingen voor de schuldhulpverlening komende jaren. Adviesraad Oldebroek adviseert positief over de duidelijk opgesteld beleidsnota en geeft daarnaast een aantal aanbevelingen waaronder : inzetten op intensieve voorlichting, huisbezoek centraal stellen, middelen beschikbaar stellen voor kwijtschelding.
>> Lees volledig advies


10 november :
Advies Onafhankelijk Cliëntondersteuning, Ongevraagd
De Adviesraad adviseert n.a.v. “Cliëntervaringsonderzoek WMO 2020” waaruit de onbekendheid met de Onafhankelijk Cliëntondersteuning blijkt, om meerdere communicatiemiddelen in te zetten en gezamenlijk met MEE Veluwe en anderen een basisfolder te realiseren.
>> Lees volledig advies


19 november :
Advies Regionale nota Volksgezondheid “Samen verder voor een gezond N
oord-Veluwe 2022-2025” Regionaal
D
e Adviesraden kunnen zich vinden in grote lijnen en strekking van nota en adviseren voorts om in de visie ook te verwoorden dat “de gemeente integraal beleid ontwikkelt en samenwerkt met partners in de gemeenten om gezondheid te bevorderen voor iedereen.”
Tot slot adviseren de Adviesraden om lokaal, echt werk te maken van een inclusieagenda waar meedoen, toegankelijkheid, huisvesting voor iedere inwoner, ongeacht handicap, afkomst, seksuele geaardheid, mogelijk is. In de lokale aanbevelingsbrief onderstreept de Adviesraad Oldebroek dit advies.
>> Lees volledig advies


26 november :
Advies De Visie Wonen, Welzijn en Zorg 2022-2030
 

Adviesraad heeft met belangstelling kennisgenomen van de visienota en adviseert positief.  Daarnaast doet Adviesraad een aantal aanbevelingen waaronder aandacht voor betaalbare woningen voor jeugdige inwoners om zorg voor toekomstige ouders te kunnen garanderen.
>> Lees volledig advies>>>> >>>> Verwijzing naar eerdere adviezen vindt u in onze jaarverslagen <<<<<<<<<

Pin It on Pinterest

Share This