Adviezen

Overzicht adviezen 2022

21 april:
Advies m.b.t. het uitvoeringsplan Wonen, Wel zijn en Zorg 2022-2025

In de projectorganisatie, waarbij sprake is van vijf werkgroepen en de structureel deelnemende organisaties of personen, ontbreken de inwoners en ook de Adviesraad die namens inwoners kan adviseren. De Adviesraad adviseert daarom om, in het belang van de inwoners van Oldebroek, zijn rol hierin op te pakken.

– B&W heeft het advies overgenomen waar door de Adviesraad met een afvaardiging deel uit maakt van  de projectgroep Wonen, Welzijn en Zorg.
>> Lees volledig advies


29 juni :
Advies over Nix18/OKO (Opgroeien in een kansrijke omgeving) 
Samen met de andere Noord Veluwse gemeen ten adviseerde de Adviesraad positief over het
te voeren beleid t.a.v. de landelijke norm dat jongeren onder de 18 jaar niet roken en niet
drinken, dus NIX18. En het Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, afgekort OKO, een primaire preventieaanpak gericht op het creëren van een positieve leefomgeving waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelengebruik. De doelgroep van Nix18/ OKO is jongeren van 12 tot 18 jaar.

– Gemeenten Noord Veluwe hebben allen ingestemd met aanpak OKO.
>> Lees volledig advies


 

28 juli :
Advies Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2022 

De Adviesraad heeft op verzoek van B&W de gemeente beschikbaar gestelde locatie en lijkt afhankelijk van tijdelijke mogelijkheden, aan passingen bestudeerd van de Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2022. En aan de hand van de verschillen vastgesteld dat naast praktische aanpassingen geen fundamentele wijziging van de verordening zelf heeft plaatsgevonden. De Adviesraad adviseerde daarom positief.

– B&W heeft de reactie van de Adviesraad ter kennisgeving aangenomen.
>> Lees volledig advies


10 oktober :
Advies op Bestedingsplan reserve Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen 
Naast dat de Adviesraad in grote lijnen positief staat t.a.v. de brede besteding van dit overschot in het Sociaal Domein heeft zij o.a. het volgende aanvullend kunnen adviseren: een integrale inclusie aanpak over de volle breedte voor alle mensen met beperkingen en handicaps. Wij adviseerden dit op te pakken volgens de programma’s van de Lokale Inclusie Agenda (VNG) waarbij de start vraagt om het organiseren van de ervaringsdeskundigheid. Verder adviseerde de Adviesraad, gelet op het functioneren in Wezep van “de Klinker” en “de Huiskamer” elk met eigen toegevoegde waarde, voor beiden een toekomst bestendige locatie te waarborgen. De “Huis kamer” maakt op dit moment gebruik van een tijdelijk door de gemeente beschikbaar gestelde locatie en lijkt afhankelijk van tijdelijke mogelijkheden met ongewenste onzekerheid.

– Inclusie agenda wordt vanaf 2023 opgepakt.
– Gemeente is in gesprek met De Huiskamer voor de zoektocht naar een toekomstige locatie.
>> Lees volledig advies


10 november :
Advies m.b.t. het Client ervaringsonderzoek WMO 2021

N.a.v. dit jaarlijkse onderzoek adviseerde de Adviesraad om in het volgende onderzoek aanvullende verdiepingsvragen op te nemen. Verder werd geadviseerd om de zichtbaarheid van de Onafhankelijke Cliëntondersteuner te bevorderen voor alle inwoners.

– Adviesraad wordt meegenomen bij voorbereiding voor de komende cliënt ervaringsonderzoeken.
– Het bevorderen van de bekendheid Onafhankelijk Cliëntondersteuning zoals bedoeld in de wet laat nog op zich wachten.
>> Lees volledig advies

 


>>>> >>>> Verwijzing naar eerdere adviezen vindt u in onze jaarverslagen <<<<<<<<<

Pin It on Pinterest

Share This