Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek

Uw belang is onze zorg!

OPGROEIEN EN OPVOEDEN

De werkgroep Opgroeien & Opvoeden richt zich op de belangrijke thema’s, zoals: preventie, jeugdhulp, passend onderwijs, schooluitval, de overgang van 18- naar 18+, en huiselijk geweld.

OPVANGEN

Armoede is een hardnekkig probleem in de samenleving. De werkgroep Opvangen richt zich op thema’s , zoals: armoede (bestrijding), vroegsignalering, inkomensvoorzieningen en schuldhulpverlening.

PARTICIPEREN

Werk of op een andere wijze kunnen meedoen draagt bij aan het versterken van de eigenwaarde en zelfredzaamheid van mensen in de samenleving.
De werkgroep Participeren richt zich op dit belangrijke thema.

WONEN EN VERVOER

Deze werkgroep richt zich op de thema’s  zelfredzaamheid rond  wonen en leefomgeving, zoals: huisvesting, de ontwikkeling van buurten, leefbaarheid, voorzieningenniveau, beschermd wonen en mobiliteit.

Over de raad

De Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek gevraagd en ongevraagd adviseert over het beleid en uitvoering binnen het sociaal domein. Dit is alles waar u in het dagelijks leven mee te maken kunt krijgen. Denk aan zaken op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning, wonen en omgeving, werk, inkomen en jeugdhulp.

Nieuws

Pin It on Pinterest

Share This